Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o
  z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. 1 Maja 8
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
  • dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – art. Ust. 1 lit. c RODO
  • dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
  • dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • dla celów badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy,
  • dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/ Zleceń Stałych
  • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,
  • operatorom pocztowym oraz firmom świadczącym usługi kurierskie.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  08‑01‑2019 10:51:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Jaszczyszyn
email: joanna.jaszczyszyn@wodociagiraciborskie.pl
, w dniu:  08‑01‑2019 10:51:29
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2020 11:54:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie