Kontrole


2023 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
Przedmiot kontroli: Kontrola projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.
Termin kontroli: 13-19.09.2023 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie higieny żywności i żywienia.
Termin kontroli: 11.09.2023 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola w ramach konkursu Bezpieczny Pracodawca
Termin kontroli: 13-28.07.2023 r.
Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku  
Przedmiot kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiazany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczen społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Prawidłowośc i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Termin kontroli:  16.05.2023 r. - 31.05.2023 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola w zakresie higieny pracy.
Termin kontroli: 16.05.2023 r.

2022 r.

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  
Przedmiot kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujacych odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
Termin kontroli:  15.12.2022 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarnego ujęć i urządzeń wodociągowych 1 Maja i Gamowska.
Termin kontroli: 29.11.2022 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 
Przedmiot kontroli: Ocena laboratorium przed zatwierdzeniem jakości badań.
Termin kontroli: 24.11.2022 r.
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  
Przedmiot kontroli: Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Termin kontroli: 15.09. - 05.10.2022 r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Miasta Racibórz  
Przedmiot kontroli: Zgodność działalności w ramach Rejestru Działalności.
Termin kontroli: 26.07. - 27.07.2022 r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Miasta Racibórz  
Przedmiot kontroli: Zgodność działalności z posiadanym zezwoleniem na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości.
Termin kontroli: 26.07. - 27.07.2022 r.
Podmiot kontrolujący: Inspektor Pracy Powiatowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  
Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym bhp. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Spełniania przez wyroby wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Termin kontroli: 13.04.2022 r.
Podmiot kontrolujący: Urząd Miasta Racibórz.  
Przedmiot kontroli: Sprawdzenie stanu przygotowania do realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Racibóz w szczególności związanych z organizacją Stałego Dyżuru, reklamowaniem na wniosek.
Termin kontroli: 23.03.2022 r.
2021 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu.  
Przedmiot kontroli: Ocena stanu ujęć i urządzeń wodociągowych.
Termin kontroli: 28.09.2021 r. 
Podmiot kontrolujący: Urząd Komunikacji Elektronicznej  
Przedmiot kontroli: Zgodnie z upoważnieniem.
Termin kontroli: 10.09.2021 r. 
Podmiot kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu.  
Przedmiot kontroli: Kontrola tematyczna w związku z wnioskiem w zakresie spełnienia wymagań prawa żywnościowego. Saturator do podawania wody niegazowanej i gazowanej  z dodatkiem świeżych owoców i warzyw
w naczyniach jednorazowego użytku.
Termin kontroli: 26.05.2021 r. 
Podmiot kontrolujący: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.  
Przedmiot kontroli: Zagospodarowanie osadów ściekowych. Przestrzeganie warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wyprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Termin kontroli: 25.03.2021 r. - 21.04.2021 r.

2020 r.

Podmiot kontrolujący: Okręgowy Urząd Miar w Katowicach. 
Przedmiot kontroli: Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar, spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe i warunków właściwego stosowania tych przyrządów.
Termin kontroli: 21.01.2020 r. - 21.01.2020 r.
Podmiot kontrolujący: Prezydent Miasta Racibórz. 
Przedmiot kontroli: Utrzymanie stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów. Właściwe oznakowanie pojazdów.
Termin kontroli: 25.06.2020 r. 
2019 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody.
Termin kontroli: 22.11.2019 r. - 22.11.2019 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Termin kontroli: 23.10.2019 r. - 23.10.2019 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kontrola ujęć i urządzeń wodociągowych
Termin kontroli: 04.10.2019 r. - 10.10.2019 r.
Podmiot kontrolujący: WFOŚiGW w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola zadań dofinansowanych na podstawie umowy
Termin kontroli: 02.07.2019 r. - 03.07.2019 r.
Podmiot kontrolujący: PGW Wody Polskie
Przedmiot kontroli: Kontrola wielkości oraz celu poboru wód przez zakład
Termin kontroli: 03.06.2019 - 04.06.2019 r.
Podmiot kontrolujący: Starosta Raciborski
Przedmiot kontroli: Kontrola dokumentów pojazdów, związanych z przewozem na potrzeby własne, zgłoszonych w Wydziale Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu
Termin kontroli: 25.04.2019 r.
2018 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kontrola stanu sanitarno-technicznego ujęć, stacji uzdatniania wody i przepompowni
Termin kontroli: 10.12.2018 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kontrola przed zatwierdzeniem systemu jakości badań wody
Termin kontroli: 9.11.2018 r.
Podmiot kontrolujący: Prezydent Miasta Racibórz
Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji wytycznych Prezydenta Miasta za lata 2016-2017
Termin kontroli: 16.05.2018 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola w zakresie higieny pracy
Termin kontroli: 21.03.2018 r.
2017 r.
Podmiot kontrolujący: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość przestrzegania postanowień umowy nr 2/REZ/2017 z 5 października 2017 r.
o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Termin kontroli: 19.12.2017 r. - 19.12.2017 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena laboratorium przed zatwierdzeniem jakości prowadzonych badań wody
Termin kontroli: 16.11.2017 r. - 16.11.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Przedmiot kontroli: Prawna ochrona pracy, w tym bhp; przepisy dot. legalności zatrudnienia; spełniania przez wyroby wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia
Termin kontroli: 6.09.2017 r. - 26.09.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych
Termin kontroli: 15.09.2017 r. - 15.09.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich
Przedmiot kontroli: Kontrola bezpośrednia w zakresie użytkowania urządzeń radiowych pod kątem zgodności z warunkami technicznymi i formalnymi pozwolenia radiowego
Termin kontroli: 06.07.2017 r. - 06.07.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
Przedmiot kontroli: Kompleksowa kontrola w zakresie higieny pracy
Termin kontroli: 22.06.2017 r. - 22.06.2017 r.
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW na podstawie umowy umorzenia
Termin kontroli: 19.06.2017 r. - 20.06.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Przedmiot kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Termin kontroli: 12.05.2017 r. – 30.05.2017 r.

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Przedmiot kontroli: Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji w zakresie ochrony środowiska.
Termin kontroli: 20.04.2017 r. - 24.04.2017 r.
 
2016 r.
Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Przedmiot kontroli: Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Termin kontroli: 14.03.2016 r. - 31.03.2016 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Przedmiot kontroli: Kontrola bezpieczeństwa sanitarnego wody
Termin kontroli: 20.06.2016 r.
Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Przedmiot kontroli: Kontrola stanu sanitarnego ujęć i urządzeń wodociągowych
Termin kontroli: 03.11.2016 r. – 28.11.2016 r.

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Gonska , w dniu:  31‑01‑2017 10:46:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Czesław Liebert
email: czeslaw.liebert@zwik-rac.com.pl
, w dniu:  31‑01‑2017 10:46:15
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2023 10:05:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie